Lithuanian - Latvian dictionary

View resource name in all available languages

Lietuvių - latvių kalbų žodynas

This dictionary will allows Latvians learn the Lithuanian language, read the press and fiction, use of books and scholarly articles on the history of Lithuania, national economy and public life. Thought and vocabulary of users in Lithuania that want to learn a little more of the Latvian language at hand should not only basic lexical equivalents Lithuanian Latvian language, but their synonyms and style selection. We believe that the Lithuanian and Latvian linguists working together will promote mutual understanding between the peoples of the Baltic and the unity that far behind the times when the most significant in the Lithuanian and Latvian scientific, technical and artistic creative works will be published in both languages.

View resource description in all available languages

Šis žodyno leidimas padės latviams išmokti lietuvių kalbą, skaityti spaudą ir grožinę literatūrą, pasinaudoti knygomis ir moksliniais straipsniais apie Lietuvos istoriją, krašto ūkį, visuomeninį gyvenimą. Pagalvota ir apie žodyno vartotojus Lietuvoje, kad norintys daugiau pramokti latvių kalbos po ranka turėtų ne tik pagrindinius lietuvių leksikos atitikmenis latvių kalboje, bet ir jų sinonimus stiliaus atrankai.Tikime, jog šis lietuvių ir latvių kalbininkų bendras darbas skatins baltų tautų tarpusavio supratimą ir vieningumą, jog nebetoli tas metas, kai patys reikšmingiausi lietuvių ir latvių mokslinės, techninės bei meninės kūrybos veikalai bus skelbiami abiejomis kalbomis.

You don’t have the permission to edit this resource.