The digital folk faiths of card index

View resource name in all available languages

Skaitmeninė liaudies tikėjimų kartoteka

Digital Faiths cabinet consists of an array of the nineteenth century. the end of the twentieth century. mid manuscript sources of texts. Faiths texts selected from the Lithuanian Literature and Folklore Institute of Lithuanian folklore cases. Since the faiths of the array is large and diverse, there to combine different selection criteria: cultural and linguistic values, historicity, geographical spread, numerosity, typological unity.

Digital Faiths card index includes more than 8000 units. text data, information system linked with Lithuanian folklore archive files (scanned images and sound recordings). Digital Faiths card index made textological texts, linguistic, ethnological, folklore studies, according to the texts describe semantic criteria in addition to the data records of the authors, presenters, locations and so on.

View resource description in all available languages

Skaitmeninės Tikėjimų kartotekos masyvą sudaro XIX a. pabaigos–XX a. vidurio rankraštinių šaltinių tekstai. Tikėjimų tekstai atrinkti iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno bylų. Kadangi tikėjimų masyvas yra didelis ir įvairialypis, čia derinti skirtingi atrankos kriterijai: kultūrinės ir lingvistinės vertės, istoriškumo, geografinio paplitimo, skaitlingumo, tipologinio vieningumo.

Skaitmeninė Tikėjimų kartoteka apima virš 8000 vnt. visateksčių duomenų, informacinėje sistemoje susietų su Lietuvių tautosakos rankraštyno archyvinėmis bylomis (skenuotais vaizdais ir garso įrašais). Kuriant skaitmeninę Tikėjimų kartoteką atlikta tekstų tekstologinė, lingvistinė, etnologinė, folkloristinė analizė, tekstai aprašyti atsižvelgiant į semantinius kriterijus, įrašus papildant duomenimis apie užrašytojus, pateikėjus, vietoves ir kt.

You don’t have the permission to edit this resource.