Database of Lithuanian Historical Ethnic Place Names

View resource name in all available languages

Lietuvių vietovardžių istorinė duomenų bazė

The core of the database consists of the names of the places near and outside the Lithuanian border gathered from XVI-XIX century historical manuscripts such as administrative-legal documents, church books and the like. Currently, the database consists of 20000 place names, the current Lithuanian genders are set, notations in the historical documents are given in chronological order. Collecting the historical place names and their e-digest construction relates to scientific research. From the scientific point of view, this compendium is mostly associated with the Dictionary of Lithuanian Place Names, written in the Onomastics department of the Institute of the Lithuanian Language, because it will help to identify the authentic forms and the origin of the place names that will be incorporated to the Dictionary of Lithuanian Place Names.

View resource description in all available languages

Šio darbo esmę sudaro vietovardžių išrašymas iš Lietuvos paribio vietovių ir vietovių už dabartinės Lietuvos ribų XVI–XIX a. rankraštinių istorijos šaltinių – administracinio-juridinio pobūdžio dokumentų, bažnyčių knygų ir pan. Lietuvos paribio teritorijos – tai su Lenkija, Baltarusija, Latvija besiribojančių Vilkaviškio, Lazdijų, Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus, Švenčionių, Ignalinos, Zarasų, Rokiškio, Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Akmenės, Mažeikių, Skuodo, Kretingos rajonų savivaldybių ir Kalvarijos bei Druskininkų savivaldybių vietovės, Baltarusijos Gardino, Lydos, Ašmenos, Pastovių, Breslaujos ir kai kurių rajonų vietovės, taip pat Latvijos paribio su Lietuva rajonų vietovės. Nuo 2005 m. sukaupus didesnį surinktų vietovardžių kiekį, buvo pradėtas sudarinėti ir jų elektroninis sąvadas. Šiuo metu į duomenų bazę įvesta apie 20 000 istorinių vietovardžių, nustatytos jų dabartinės lietuviškos lytys, chronologiškai pateikti užrašymai istorijos dokumentuose. Atkreiptinas dėmesys, kad tai pirmoji Vardyno skyriuje pradėta kaupti elektroninė istorinių vietovardžių duomenų bazė. Istorinių vietovardžių rinkimas ir jų elektroninio sąvado sudarymas yra susijęs ir su mokslo tyrimais, ir su vietovardžių rinkimo darbais. Mokslo požiūriu šis sąvadas labiausiai sietinas su Lietuvių kalbos institute, Vardyno skyriuje rašomu „Lietuvos vietovardžių žodynu“, nes padės nustatyti į šį mokslo veikalą pateksiančių paribio ir užribio vietovardžių autentiškas formas bei kilmę; be to, surinkti vietovardžiai būtų ateityje rašysimo istorinių Lietuvos vietovardžių žodyno dalis.

You don’t have the permission to edit this resource.